fbpx
Strona główna » Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHESHOPONLINE.COM

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin –niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sheshoponline.com.

4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.sheshoponline.com, za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia.

5. Towar – produkty prezentowane w sklepie Internetowym.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński z siedzibą przy ulicy Fabryczna 13, 85-741 Bydgoszcz, a klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa zdnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,poz. 1204 ze zm.).

9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

10. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sheshoponline.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa wart. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy sheshoponline.com, działający pod adresem www.sheshoponline.com, prowadzony jest przez firmę P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński z siedzibą przy ulicy Fabryczna 13, 85-741 Bydgoszcz, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej wprowadzone przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz pod numerem NIP 554-24-51-457, REGON 092977507.

2.4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta wramach sklepu internetowego,

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego,

d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sheshoponline.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Firma DAN-A może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, a w szczególności, gdy klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę P.P.H.U DAN-A Jerzy Kaczyński i spółka s.c. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy DAN-A.

3.2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej(spam),

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy P.P.H.U DAN-A Jerzy Kaczyński i spółka s.c.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sheshoponline.com, dokonać wyboru towaru, jego kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lubusług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, składając zamówienie klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4.6. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą DAN-A umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ‘’sheshoponline.com -potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr (…)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Promocje: „Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 10% na pierwsze zakupy” nie dotyczy produktów z kategorii 'Promocje’ oraz 'McKlein”.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

4.11. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta – na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sheshoponline.com i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, w tym:

a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

b) Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz.922, z późn. zm.);

c) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.); 

V. Dostawa

5.0. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.

5.1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się:

a) przesyłką kurierską – DPD – na terenie Polski

b) InPost paczkomaty – InPost- na terenie Polski

c) przesyłką kurierska – GLS – na terenie Europy (poza Polską)

5.2. Koszty dostawy wynoszą:

Paczka kurierska – DPD – 20zł

InPost Paczkomaty – InPost – 10zł

Kurier InPost – InPost – 15zł

Kurier Inpost za pobraniem – InPost – 20zł

Paczka kurierska – GLS – wycena indywidualna

W przypadku dodatkowych kosztów dostawy zostaną one wskazane w czasie składania zamówienia.

5.3. Na termin realizacji dostawy składa się:

– czas wysyłki produktu każdorazowo podany jest na karcie danego towaru w witrynie sklepu internetowego (uzależniony od zaksięgowania wpłaty dokonanej przez kupującego),

– czas dostawy firmy przewozowej, który wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez sklep zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sheshoponline.com.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%), cła oraz wszelkie inne składniki, ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

a) przelewem na numer konta bankowego: 21 1050 1139 1000 0091 3922 3227

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

b) płatnością online w systemie imoje

c) płatności Twisto – zamów teraz i zapłać w ciągu 21 dni

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę P.P.H.U DAN-A Jerzy Kaczyński i spółka s.c.:

P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński

ul. Fabryczna 13

85-741 Bydgoszcz

tel:  +48 52 3422683

E-mail: biuro@sheshoponline.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (pobierz formularz), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na poniższy adres niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Po upływie terminu 14 dni  zostaną Państwo obciążeni kosztami przesyłki zwrotu towaru.

Adres zwrotu towaru:

P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński

ul. Fabryczna 13

85-741 Bydgoszcz

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Odstępując od umowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie Art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer rachunku bankowego przez firmę P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński w celu zwrotu należności za zakupiony towar w wyniku odstąpienia od umowy.Wiedzą Państwo, że dane osobowe będą przechowywane na okres bezterminowy oraz, ze mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Są Państwo świadomi, że podanie danych osobowych jest wymagane w celu dokonania zwrotu i wypłaty należności. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest brak możliwości zwrotu należności. Państwo konto może być usunięte poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną na biuro@sheshoponline.com. Konto zostanie usunięte przez sheshoponline.com maksymalnie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

VIII.  Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności wart. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego regulaminu, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie głównej serwisu w zakładce „Zwroty”. Firma P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Firma P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński  jest  producentem i dystrybutorem poszczególnych towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać droga elektroniczną na adres biuro@sheshoponline.com.

9.3. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

9.4. Firma P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński, a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą P.P.H.U DAN-A s.c. Jerzy Kaczyński, Kamil Kaczyński, Piotr Kaczyński,  a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego,zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy DAN-A.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

SZYBKA DOSTAWA

PROGRAM
LOJALNOŚCIOWY

POLSKIE
PRODUKTY

REALIZUJEMY
INDYWIDUALNE
PROJEKTY

DOŁĄCZ DO NAS:

SheShopOnline 2024